Wstęp.

Dokument, który czytasz stanowi Politykę Prywatności serwisu internetowego Felt Yourself (zwanego dalej Sklepem Internetowym), dostępnego pod adresem: https://feltyourself.com.

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies oraz innych technologii takich jak: Google Analitycs, Facebook Pixel w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony Sklepu Internetowego.

Wszystkie słowa i wyrażenia, rozpoczynające się dużą literą, które zastosowano w niniejszym dokumencie (np.Użytkownik, Klient, Sklep) mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu Internetowego, który jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.

1. Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego Felt Yourself (zwanym dalej „Sklepem Internetowym”) jest Justyna Sojka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą 'Justyna Sojka’ wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, z siedzibą w Wigrach lok. nr 13 w gminie Suwałki (16-402), posiadającą NIP: 844-203-23-66, e-mail: go@feltyourself.com (zwana dalej Administratorem).

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

 1. Wszelkie dane osobowe gromadzone są w Sklepie Internetowym na zasadzie pełnej dobrowolności.
 2. Pozyskane dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami przewidzianymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).
 3. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w trakcie Rejestracji jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Klienta na przetwarzanie tych danych, udzielana w celu założenia Konta w Sklepie Internetowym. Wspomniana zgoda potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności.
 4. Podstawą przetwarzania przez Administratora adresu e-mail Klienta w celu przesyłania temu Klientowi na wskazany adres e-mail informacji handlowych, w tym newsletterów, jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Klienta udzielana przez odpowiednie okna funkcyjne umieszczone na stronach Sklepu Internetowego.
 5. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w trakcie dokonywania przez Klienta zakupu towarów w Sklepie Internetowym, w tym składania przez Klienta Zamówień, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia Umowy (np. złożenie Zamówienia) i konieczność realizacji Umowy przez Administratora na rzecz danego Klienta. Dodatkowo możliwość takiego przetwarzania danych osobowych potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności.
 6. Administrator przetwarza dane osobowe dobrowolnie podane przez Klientów oraz zbierane automatycznie dane na temat sposobu korzystania ze Sklepu Internetowego (w tym narzędzi użytych do korzystania ze Sklepu Internetowego) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, jak również w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Sklepu Internetowego oraz w celu tworzenia statystyk. Administrator zapewnia, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą.

3. Cel i zakres zbierania danych.

 1. Administrator dokłada szczególnej troski w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane:
  – zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
  – w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (,,ograniczenie celu’’);
  – adekwatnie, stosownie oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
  – prawidłowo, a w razie potrzeby dane osobowe są uaktualniane („prawidłowość”);
  – w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. („ograniczenie przechowywania”);
  – w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).
 2. Administrator informuje, że zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:
  imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), numer telefonu kontaktowego w celu ułatwienia kontaktu, adres dostawy Towaru (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres  zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W przypadku Użytkowników lub Klientów nie będących Konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo takie dane jak: nazwę Firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Użytkownika lub Klienta. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora w celu przyjmowania Zamówień, realizacji Umowy, dokonania wzajemnych rozliczeń i podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie Klienta.
 3. Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Klientem.
 4. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
  – składania zamówień,
  – zawarcia i realizacji umowy,
  – doręczenia Klientowi towarów, na które Klient złożył zamówienie,
  – rozliczenia sprzedaży, ewentualnych reklamacji,
  – bieżącego kontaktu związanego ze złożonymi Zamówieniami lub zawartymi Umowami,
  – wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru,
  – zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep,
  – za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.
 5. Inni możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów – podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa:
  – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym z wybranego sposobu dostawy Administrator udostępnia niezbędne dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, bezpośrednio realizującym na rzecz Administratora zawartą z Klientem Umowę, więc wyłącznie w celu należytej realizacji takiej Umowy,
  – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator powierza dane osobowe Klienta podmiotowi obsługującemu daną płatność w zakresie niezbędnym do realizacji usługi;
  – firmy bądź osoby na podstawie odpowiednich umów tj. umowy powierzenia danych m.in. w celu ich przechowywania, dostarczania Newslettera i realizacji kampanii handlowych dla utrzymania relacji z Klientami w imieniu Administratora lub partnerów handlowych Administratora,
  – dostawcy usług wspomagających pracę Administratora np. dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu, poczty elektronicznej, hostingodawcy.
 6. Dane osobowe nie będą sprzedawane ani przekazywane podmiotom trzecim w innych celach niż opisane powyżej.

4. Czas przetwarzania danych

 1. Dane osobowe przetwarzane dla celów związanych z Rejestracją będą przetwarzane do czasu ewentualnego usunięcia Konta (czego skutkiem jest rozwiązanie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych).
 2. Dane przetwarzane w związku ze składaniem Zamówień i zawieraniem Umów będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część tych danych osobowych będzie przechowywana przez okres 5 lat od dnia realizacji poszczególnych Umów.
 3. Dane przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji handlowych (na adres e-mail) będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia odpowiednich zgód.
 4. Informacje niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu.
 5. Dane dotyczące Klientów niezalogowanych będą przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

5. Sposoby zbierania danych.

 1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze strony Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są dane informatyczne dotyczące Użytkownika, są to w szczególności:
 • adres IP,
 • rodzaj systemu operacyjnego,
 • rodzaj/typ przeglądarki.

2. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.
3. Więcej informacji o plikach cookies i sposobach ich blokowania znajdziesz w naszej polityce cookies.
4. Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z przesłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona internetowa. Każde takie zapytanie jest zapisywane w logach serwera. Logi obejmują m.in.: adres IP Użytkownika, datę i czas logowania do serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
5. Dane zapisane w logach serwera nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
6. Na Stronie internetowej są stosowane technologie rejestrujące anonimowo działania podejmowane przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej. Są to m.in.:

 • Google Analitics – narzędzie dostarczane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA stosowane do tworzenia i analizowania statystyk, wykorzystywanych w celu optymalizacji strony internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące Google Analytics znajdują się na stronie https://support.google.com/analytics/answer/6004245
 • Facebook Pixelnarzędzie marketingowe dostępne w ramach serwisu Facebook, zapewniane przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.stosowane w celu zarządzania i optymalizacji reklamami na Facebooku. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają Administratorowi na identyfikację Użytkownika. Pokazują jedynie, jakie działania podejmuje Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu. Facebook jednak  może łączyć te informacje z innymi informacjami o Użytkowniku, zebranymi w ramach korzystania przez przez Użytkownika z serwisu Facebook i wykorzystywać je dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są w żadnym stopniu zależne od Administratora, a informacji o nich należy szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu konta Użytkownika na Facebooku można także zarządzać ustawieniami prywatności.

7. Udostępnianie Google Analytics informacji o aktywności na stronie Sklepu internetowego można zablokować za pomocą udostępnianego przez firmę Google Inc. dodatku do przeglądarki dostępnego na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
8. Dane uzyskane przez wyżej wymienione narzędzia są anonimowe i nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Sklepu Internetowego i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
9. Wyżej wymienione technologie stosowane są w celu optymalizacji działania Sklepu Internetowego oraz jak najlepszym dostosowaniem jego treści i oferty do potrzeb Użytkowników.

6. Prawa klientów

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma następujące prawa:

a) Prawo dostępu do danych realizowane na podstawie art. 15 RODO;

b) Prawo do sprostowania danych realizowane na podstawie art. 16 RODO;

c) Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – na podstawie art. 17 RODO;
– pomimo zgłoszenia przez Klienta/Użytkownika żądania usunięcia danych osobowych w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,
– usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego lub ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego;

d) Prawo do wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody – na podstawie art. 7. ust. 3 RODO;

e) Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO ;

f) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art.21 RODO;

g) Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) – Klient/ Użytkownik ma prawo do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu Administratorowi danych osobowych. Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio dane osobowe Klienta/ Użytkownika innemu Administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

h) Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

2. Odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych następuje poprzez wysłanie wiadomości przez formularz kontaktowy dostępny na stronie lub wysłanie e-maila na adres go@feltyourself.com. Odwołanie subskrypcji możliwe jest poprzez kliknięcie w link u dołu wiadomości Newslettera lub w ustawieniach w Koncie w Sklepie Internetowym.
3. Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Klienta nie będą więcej używane do tych celów.
4. Zmiany/uzupełnienia danych osobowych Klient może dokonać po zalogowaniu się na swoje Konto w Sklepie Internetowym lub poprzez przesłania wniosku z zarejestrowanego przez Klienta w Sklepie Internetowym adresu e-mail na adres go@feltyourself.com.

7. Bezpieczeństwo danych

Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przechowywanym danym osobowym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dane osobowe przechowywane są na bezpiecznych serwerach przy użyciu nowoczesnych algorytmów szyfrowania, Sklep Internetowy stosuje protokół transmisji, zapewniający bezpieczeństwo przesyłania danych w Internecie (protokół SSL).

8. Kontakt z administratorem 

Jeżeli masz jakieś pytania bądź wątpliwości dotyczące sposobu przechowywania i wykorzystywania Twoich danych osobowych w każdej chwili możesz się z nami skontaktować poprzez przesłanie wiadomości za pomocą formularza kontaktowego na stronie w zakładce ’Kontakt’ lub pocztą elektroniczną na adres go@feltyourself.com.

Adres do korespondencji:
Felt Yourself
Justyna Sojka
Wigry 13
16-402 Suwałki

9. Postanowienia końcowe

Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności bez informowania o tym użytkowników Sklepu Internetowego.